Polityka prywatności

 1. Operatorem witryny www.meadowgroup.pl (zwanej dalej „Serwisem”) jest firma Meadow Group Polska Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą pod adresem ul. Vogla 2, 02-963 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000039628, NIP 525-22-16-274, Regon 017329327 (zwana dalej „Firmą”).
 • Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych w wyniku korzystania z witryny www.meadowgroup.pl
 • Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.meadowgroup.pl, jest Firma zgodnie z punktem 1  (zwany dalej „Administrator”).
 • Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa:
 1. w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

oraz

 • zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz przepisami krajowymi uchwalonym w wykonaniu lub w związku z RODO.
 • W celu kontaktu z Administratorem należy przesłać stosowne żądanie na adres: biuro@meadowgroup.pl

Kategorie danych

 1. Gromadzone dane osobowe obejmują:
  1. imię,
  1. nazwisko,
  1. nr dowodu osobistego,
  1. PESEL,
  1. adres zamieszkania,
  1. adres email,
  1. nr telefonu,
  1. informacje o Klientach i ich zachowaniu, takie jak:
   1. adres IP,
   1. pliki cookies, tzw. „ciasteczka”
   1. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na Serwis. Informacje te gromadzone są w logach serwera operatora hostingowego

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numer dowodu osobistego, numeru PESEL, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umów związanych z usługami i towarami oferowanymi przez Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 powyżej, przetwarzane będą w celu prowadzeniu ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innymi przepisami dotyczącymi podatków;
 3. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail przetwarzane będą w celu marketingowym, w tym w celu otrzymywania od Administratora informacji o bieżącej działalności i informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

Wybrane metody ochrony danych osobowych

 1. Miejsca wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe, wprowadzone w Serwisie, zostają zaszyfrowane.
 • Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Administrator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 • Do przetwarzania danych osobowych Klientów wewnątrz Firmy, Administrator dopuszcza wyłącznie osoby upoważnione.

Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: LH (www.lh.pl)
 • Serwery LH zlokalizowane są w najnowocześniejszym centrum danych ATMAN w Warszawie. LH.pl  korzysta z serwerowni w dwóch niezależnych lokalizacjach.

Prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia;
  1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji zapisów umowy;
  1. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora – system USER, Facebook;
  1. firma świadcząca usługi wsparcia dla systemu CRM – https://www.livespace.io/pl/
 • Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 • Przysługujące prawa żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 • Przysługujące prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w niniejszej Polityce wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Klienta interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 • W stosunku do zebranych danych mogą być podejmowane czynności polegające na prowadzeniu przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 • Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Informacje w formularzu

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta, w tym dane osobowe (zgodnie z Kategorią danych określoną w punkcie 1), o ile zostaną one podane.
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Klienta wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Klienta pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • W ramach Serwisu stosowany jest jeden rodzaj plików cookies – „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zmiany w Polityce

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień polityki prywatności.

Zmiana taka nastąpi poprzez opublikowanie nowej treści polityki prywatności w Serwisie.